338588588 biuro@bascik.pl

AUTO PARKING

Całodobowy parking strzeżony

Auto Parking

W obrębie naszej firmy zapewniamy bezpieczne, dozorowane przechowanie pojazdów osobowych i ciężarowych. Dysponujemy parkingiem ogrodzonym, oświetlonym, o dużej pojemności. Jesteśmy w stanie przyjąć kilkadziesiąt pojazdów osobowych oraz kilkanaście pojazdów ciężarowych. Specjalizujemy się w przechowaniu pojazdów uszkodzonych i aut zabezpieczanych do celów procesowych przez Policję. Świadczymy usługi parkingowe klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i instytucjom administracji publicznej. Dzięki technicznemu wyposażeniu możliwe jest przechowywanie pojazdów oraz ich części pod zadaszeniem lub w zamknięciu. Ułatwione jest przeprowadzanie szczegółowych oględzin i ekspertyz, np po zgłoszeniu szkody komunikacyjnej, które odbywa się z udziałem naszego personelu. Zapewniamy możliwość objęcia usług parkingowych bezgotówkowym systemem rozliczenia, w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych. Na podstawie stosownego dokumentu w postaci cesji wierzytelności, fakturę za usługę skierujemy bezpośrednio do ubezpieczyciela, zobowiązanego w ramach danej umowy AC lub deliktu OC.

Po umieszczeniu auta na naszym parkingu klient ma zapewnioną pomoc w podstawowych czynnościach likwidacyjnych (zgłoszenie szkody, wymiana dokumentów szkodowych z ubezpieczycielem, asysta techniczna przy oględzinach rzeczoznawcy).

Dojazd do naszego parkingu możesz sprawdzić w dziale kontakt.
Ceny usług i wysokość należności z tytułu czynności przechowania pojazdu w trybie administracyjnym, możesz sprawdzić w poniższej tabeli.

Jak odebrać pojazd usunięty w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Warunkiem niezbędnym do wydania pojazdu z parkingu, jest okazanie przez właściciela (posiadacza) pojazdu:
a) dokumentu potwierdzającego własność pojazdu lub prawo do jego odbioru
b) zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, jeżeli konieczność okazania zezwolenia wynika z dyspozycji usunięcia pojazdu
c) dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu o ile została wniesiona opłata

Pojazd z parkingu odbiera:
a) osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe lub na podstawie dokumentu upoważniającego do używania pojazdu
b) osoba upoważniona przez Starostę – w przypadku pojazdu, co do którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu

Należność prosimy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Cieszynie:
37 1560 0013 2015 1834 3000 0005VeloBank S.A. lub w opłatomatach mieszczących się w
budynkach Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Granicznej 79 lub ul. Szerokiej 13

 

Cennik na rok 2024

POJAZDUSUNIĘCIEPARKOWANIEODSTĄPIENIE
Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego166,00 zł32,00 zł25,00 zł
rower/motorower166,00 zł32,00 zł25,00 zł
motocykl324,00 zł43,00 zł60,00 zł
pojazd do 3,5t697,00 zł60,00 zł150,00 zł
pojazd od 3,5t do 7,5t871,00 zł79,00 zł180,00 zł
pojazd od 7,5t do 16t1 230,00 zł112,00 zł220,00 zł
pojazd pow. 16t1 813,00 zł199,00 zł300,00 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne2 205,00 zł290,00 zł400,00 zł

Opłatę za usunięcie i przechowanie wylicza się na podstawie Uchwały NR LVII/452/23 Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2024 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 8895 04.12.2023 r.).
Opłata za przechowanie naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę przechowania.

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Starostwo_druk_naliczenia_2024.pdf

Naliczenie opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i/lub przechowanie pojazdu na
parkingu strzeżonym na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Uchwala_XLVI_374.pdf

UCHWAŁA NR LVII/452/23 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2024 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.